Vv tuyên truyền tham gia Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia tự hào một dải biên cương

Vv tuyên truyền tham gia Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia tự hào một dải biên cương

Xem chi tiết văn bản về việc tuyên truyền tham gia cuộc thi tại đây: https://drive.google.com/file/d/17WY2FxQJqtcz6Cw9AbYZwIQDJFPrapJa/view?usp=sharing

Đăng ngày 03/07/2024