Di chúc Kích thước file Loại file Tải về
Mẫu di chúc mới 27 KB
Mẫu di chúc 27 KB
Mẫu di chúc 27 KB
HĐ chuyển nhượng Kích thước file Loại file Tải về
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 49 KB
Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân 49 KB
Hợp đồng mua bán hộ chung cư 50 KB
HĐ góp vốn Kích thước file Loại file Tải về
Mẫu Hợp đồng tài trợ 623 KB
Mẫu Hợp đồng liên doanh 645 KB
Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần chưa niêm yết 621 KB
Mẫu Hợp đồng hợp tác kinh doanh 637 KB
HĐ tặng cho Kích thước file Loại file Tải về
Hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư 49 KB
Hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền vơi đất 51 KB
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 47 KB
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 51 KB
HĐ thuê Kích thước file Loại file Tải về
Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 56 KB
Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất 54 KB
Hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư 57 KB
HĐ thế chấp Kích thước file Loại file Tải về
Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất 51 KB
Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 54 KB
Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất 55 KB
HĐ ủy quyền Kích thước file Loại file Tải về
Hợp đồng ủy quyền 45 KB
Hợp đồng uỷ quyền mới 86 KB
Văn bản thừa kế Kích thước file Loại file Tải về
Văn bản phân chia tài sản thừa kế 33 KB
Văn bản nhận tài sản thừa kế 31 KB
Văng bản từ chối nhận tài sản thừa kế 29 KB
VB hủy HĐ giao dịch Kích thước file Loại file Tải về
VB hủy HĐ giao dịch 33 KB
Thủ tục Công chứng Hợp đồng huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch 41 KB