V/v triển khai Công văn số 1192/UBND-STP của UBND TP về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển

V/v triển khai Công văn số 1192/UBND-STP của UBND TP về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển

V/v triển khai Công văn số1192/UBND-STP của UBND TP về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển tại đây:  https://phapdien.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-bo-phap-dien.aspx

Đăng ngày 28/03/2024