Gửi tài liệu tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 2024

Gửi tài liệu tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 2024

Xem chi tiết văn bản gửi tài liệu tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 2024 tại đây:  https://drive.google.com/file/d/1DuBM9r-P_QkO5gz4AdS15Sx2mLwVITYr/view?usp=sharing

Đăng ngày 19/03/2024